کتاب فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات در مقیاس جهانی

کتاب فناوری اطلاعات در مقیاس جهانی، ترجمه سید علیرضا عظیمی پور و به همت نتشارات گرایش تازه منتشر گردید.