Vision

در حال مطالعه MISSION 2020 کشور مالزی هستم. این کشور در زمان چهارمین نخست وزیر پس از استقلال (مالزی در سال 1957 از مستعمره انگلستان خارج و اعلام استقلال نمود ) یعنی در زمان دکتر ماهاتیر محمد اقدام به تدوین برنامه ای سی ساله (2020-1991) نمود تا به چشم انداز و اهداف بلند مدت خود دست پیدا نماید.
آقای احمد بداوی نخست وزیر کنونی مالزی در مقدمه کتابی که به بررسی اقدامات 15 ساله گذشته و راه آینده می پردازد، می گوید:


Dreams are important. They allow people and nations to sharpen focus, define objectives and set clear targets.

شاید این بهترین توصیف از هدف آرمانیی که در ادبیات برنامه استراتژیک از آن نام برده می شود باشد.در واقع از این طریق شما آرزوهای خود را برای سازمان تحت مدیریتان تصور می نمایید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.