آیا اصلاح قیمتها باعث افزایش کارایی می شود؟

در ادبیات اقتصاد  کلاسیک گفته می شود قیمتها در بازار رقابتی از تعادل عرضه و تقاض کشف و تعیین می شوند و رقبا برای ماندن در بازار رقابتی باید توانایی و قدرت داشته باشند. این توانایی در بازدهی مقیاس، قیمت تمام شده مناسب و بسیاری از مفاهیم اقتصادی و مدیریتی تجلی می یابد.

در ایران طرح هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل پیگیری می شود که از طریق اصلاح قیمتها، منابع درست تخصیص داده شوند و اتلاف منابع رخ ندهد.

از جمله مصادیق اتلاف منابع در اقتصاد ایران وضعیت تولید و الگوی مصرف نان،  داستان بنزین و هدر رفتن آب شرب و انرژی است.

اما واقعیت اینست که قیمتها به تنهایی با واقعی شدن خود، باعث بهبود راندمان در بکارگیری منابع نخواهند شد. بلکه فرهنگ کار و دانش و تجربه و بسیاری از عوامل هم مهم است.

لا اقل بسیاری از صنایع ناکارآمد باید ورشکسته شوند تا نهایتا در بلندمدت بفهمند که نمی توان با ناکارآمدی الگوی نامناسب بکارگیری منابع را ادامه داد .

تصویر نانی که در اینجا هست، نمونه ای از تولید نان با آرد بدون سوبسید می باشد که به قیمت گزاف فروش رفته است و متاسفانه حتی قابل خوردن هم نبود.

من به شدت نگرانم که اقشار کم درآمد جامعه پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، آیا قابلیت دسترسی به نهادهای نظارتی موثری را دارند که اگر محصولی را با این کیفیت خریدند و پولشلن به هدر رفت . بتوانند حق خود را باز پس بگیرند.

اقشار پر درآمد جامعه در این شرایط البته چندان آسیب نمی بینند و فقط ناراحت خواهند شد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.