برنامه ریزی شخصی ضرورت سال 1389


من بارها در مورد برنامه ریزی شخصی نوشته ام!


سابقه موضوع را در نوشته های سطوح برنامه ریزی شخصی ، ابزار مدیریت برنامه شخصی و ... می توانید ملاحظه کنید.


امسال هم در ادامه مسیری که از سال 1380 آغاز کرده ام، مجددا برنامه سال جدید را البته با متدولوژیی کاملتر در دستور کار قرار داده ام.

در آخرین ویرایش نقشه راه تعالی تدوین شده است. بدین ترتیب که ابتدا مروری بر دستاورد برنامه ریزی شخصی ام طی هشت سال قبل نموده ام، سپس آرزوی آرمانی خودم را تحت عنوان چشم انداز ( Vision) تدیون کرده ام ، در گام بعدی نیز اهداف ترسیم شده اند.

در اینجا سعی کرده ام اهداف را بصورت محدود و کلی تدوین نمایم بطوریک فقط سه هدف کلی را نوشته ام.

بعد از این مرحله نوبت به راهبردها یا استراتژیها رسیده است. برای تحقق هر یک از اهدافم و ذیل آن راهبردهایی ( اقداماتی که از طریق آنها می توان در مسیر تحقق اهداف حرکت نمود) را آورده ام . شاید بد نباشد که بدانید تعداد راهبردهای من 15 مورد می باشد.


امسال برای اولین بار پروژه هایی را نیز تعریف کرده ام. پروژه ها با راهبردها متفاوتند. در راهبردها شما اقدامی را دائمی انجام می دهید مثل کنترل هزینه یا ارتقاء سطح تسلطتان در زبان انگلیسی ، ولی در پروژه ها شما اقدامی را آغاز و در زمانی به پیاین میرسانید. مثل خربد یک خودرو.


درگام آخر هم برای اینکه از اجرای برنامه سال 1389 اطمینان پیدا کنم، با الهام از روش BSC که قبلا توضیحش را داده ام. جدولی تهیه شده و با شاخصهای در نظر گرفته شده کیفیت و کمیت اقدامات را ماهانه اندازه می گیریم.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.