ابعاد برنامه ریزی شخصی

در مورد برنامه ریزی شخصی قبلا صحبت کرده ام. خوب است به نکته ای دیگر نیز اشاره کنم.

بر اساس آخرین جمعبندی من، مناسب است که برنامه ریزی شخصی در حداقل سه سطح طبقه بندی شود. این سه سطح عبارتند از: امور مالی، امور فردی و موقعیت شغلی.

حال برای هر یک از این سطوح می توان شاخصهایی را انتخاب کرد.

مثلا برای سطح مالی شاخصهایی چون : کنترل هزینه، درآمد ناشی از شغل جاری ، درآمد ناشی از سرمایه گذاری

برای امور فردی: سلامت روح، کنترل وزن، ورزش، مطالعه کتاب، عبادت و ...

برای موقعیت شغلی:افزایش اراتباطات، آموختن روشهای کسب و کار یا مهارتهای جدید را می توان مثال زد.


می توان برای ارزیابی شاخصهای فوق جدولی داشت که در آن متغیرهای مذکور با شاخصهای کمی و بصورت ماهانه سنجیده شوند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.